Sociální a zdravotní portál

Sociální prevence rizikového chování, včetně prevence kriminality

Pověřený sociální pracovník oddělení sociální práce v rámci své pracovní činnosti:

  • Poskytuje základní poradenství v oblasti sekundární a terciární sociální prevence kriminality.
  • Spolupracuje s organizací, která na území městské části Praha 10 realizuje terénní program pro děti a mládež ohrožené sociálně rizikovými sociálními jevy - viz níže.
  • Zajišťuje ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou resocializační pobyt pro děti a mládež z řad klientů kurátorů pro děti a mládež.
  • Připravuje společně s vybranou organizací street akce zaměřené na děti a mládež a další vhodné volnočasové aktivity.
  • Spolupracuje s organizací, která na území městské části Praha 10 realizuje terénní program pro osoby sociálně vyloučené, zejména z důvodu ztráty přístřeší (viz níže) a dalšími organizacemi, které se problémy bezdomovectví zabývají.
  • Zpracovává podklady pro grantová řízení z oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
  • Účastní se porad koordinátorů prevence kriminality, které jsou řízeny koordinátorem prevence kriminality MHMP a zajišťuje vzájemné předávání informací.
  • Šetří informace, se kterými se na oddělení sociální prevence obracejí občané a které se týkají projevů sociálně rizikových jevů.

 

Terénní program pro děti a mládež ohrožené sociálně rizikovými sociálními jevy

Jedním z opatření sekundární a terciární sociální prevence v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže je sociální práce terénního programu zaměřená na tuto věkovou skupinu. Ta je sociálně rizikovými způsoby chování nejvíce ohrožena a některé děti s nimi mají přímou zkušenost. Terénní program je sociální službou, při které sociální pracovníci vyhledávají děti a mládež, které neúčelně tráví svůj volný čas v ulicích, parcích apod. a pracují s nimi přímo tam, kde se pohybují – tedy v terénu. Cílem služby je poskytovat dětem a mládeži sociální poradenství, motivovat je k pozitivním změnám životního stylu, nabídnout vhodné alternativy smysluplného trávení volného času. Děti a mládež mají možnost konzultovat v bezpečném prostředí své problémy se sociálními pracovníky, ti v případě potřeby doprovázejí děti do dalších odborných služeb. 

 

Tento typ terénního programu realizuje v městské části Praha 10, konkrétně v oblasti Vršovic, od konce roku 2012  Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita/Beztíže. Jedná se sociální službu, která je dětmi i mládeží velmi dobře a s důvěrou přijímána. Spolupráce odboru sociálního se sociálními pracovníky terénního programu se týká předávání toliko obecných informací (např. počet poskytnutých konzultací, nejčastější témata konzultací). Terénní pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a pracovníci odboru sociálního toto plně respektují.

 

Terénní program pro osoby sociálně vyloučené, zejména z důvodu ztráty přístřeší

Dalším opatřením z oblasti sekundární a terciární sociální prevence sociálně rizikových jevů je práce terénního programu zaměřená na dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu ztráty přístřeší (bezdomovce). I tento terénní program je sociální službou. Jejím cílem je osoby bez přístřeší vyhledávat přímo v terénu, poskytovat sociální poradenství, informovat o dalších sociálních službách a minimalizovat rizika způsobu jejich života. Činnost terénního programu je současně prevencí sociálně rizikového chování osob bez přístřeší a určitou zdravotní prevencí šíření infekčních chorob. Práce terénního programu tak přesahuje cílovou skupinu směrem k běžné populaci. V rámci činnost je poskytována rovněž materiální pomoc (nutná strava, ošacení, hygienické a zdravotnické prostředky) a pomoc se základním zdravotním ošetřením.

Tento typ terénního programu v současné době v městské části Praha 10 realizuje organizace NADĚJE.

Kurátoři pro dospělé s terénním programem intenzivně spolupracují především při vyřizování úředních záležitostí klientů terénního programu.

Terénní program má své pravidelné stanoviště na točně tramvaje v Radošovické ulici (nádraží Strašnice) v Praze 10 v pondělí od 13:00 do 15:00 hodin.

 

 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10
Ivana Stevensová, DiS.
Oddělení sociální práce
tel.:  267 093 490
e-mail:  szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Poskytované sociální a návazné služby