Sociální a zdravotní portál

Oddělení sociální práce

adresa: Praha 10, Vinohradská 3218/169, budova V, 3. patro

Vedoucí oddělení:

Bc. Linda Zákorová
kancelář V318
Tel.: 267 093 226
email: Linda.Zakorova@praha10.cz

 

Informace a kontakty:

referát sociální práce - více viz odkaz zde

referát kurátorů pro dospělé - více viz odkaz zde

poradce pro nájemníky - referent na podporu nájemních vztahů - více viz odkaz zde

 

Náplň práce oddělení:

 

V přenesené působnosti:

  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu upravenými podmínkami poskytuje poradenství, pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb;
  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení;
  • vykonává sociální šetření;
  • provádí depistáže a aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením;
  • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vede jejich evidenci;
  • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby;
  • poskytuje odbornou pomoc osobám, které nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto pomoc zajistit a zastupuje tyto osoby při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních;
  • zajišťuje odborné agendy sociální práce při řešení sociální situace osob, u kterých je řešena způsobilost k právním úkonům;
  • navštěvuje děti v dětských domovech a výchovných ústavech před ukončením ústavní nebo ochranné výchovy zletilostí;
  • sleduje integraci děti po dovršení 18 let propuštěných z výchovných ústavů a dětských domovů;

 

V samostatné působnosti:

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru
budova K, 3. patro
kancelář č.324
tel.: +420 267 093 229
e-mail: szp@praha10.cz
 

O odboru sociálním  >>

 

 

 

Poskytované sociální a návazné služby

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek