Sociální a zdravotní portál

Referát kurátorů pro mládež

 

Kontakty:

adresa: Praha 10, Vinohradská 3218/169, budova V, 3. patro

 

Mgr. David Florian, zástupce vedoucí oddělení
tel.: 267 093 266, email: David.Florian@praha10.cz

 

Mgr. Zuzana Stupáková 
tel.: 267 093 223, email: Zuzana.Stupakova@praha10.cz

 

Informace o činnosti kurátorů pro děti a mládež:

 

Činnost kurátora pro děti a mládež je nedílnou součástí sociálně – právní ochrany dětí a sociální prevence.

 

Kurátor pro děti a mládež pracuje s dětmi a mladistvými, kteří spáchali provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný,  přestupek a s dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu, i jejich rodinami.

 

Jeho působení vychází  ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ze zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Při své práci se řídí i dalšími zákony jako je občanský zákoník a občanský soudní řád.

 

Důležitou součástí jeho práce je poradenská činnost. Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Poskytuje sociálně právní, výchovné, případně psychologické porady dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných zařízení.

 

Spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách, kde je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova dítěte, s cílem umožnit návrat dítěte do rodiny.

 

Na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení kurátoři mládeže zjišťují poměry nezletilého i mladistvého.

 

Zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení – výslech, konfrontace, seznámení s výsledky vyšetřování.

Zúčastňuje se jednání před soudem pro mládež v trestních věcech nezletilých i mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem, včetně opravných prostředků.

Účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích.

 

Podává návrhy soudu na zahájení řízení o předběžném opatření, nařízení ústavní či ochranné výchovy a zastupuje děti v těchto řízeních.

 

Podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy do příslušných zařízení (zajištění dokladů, místa, doprovod dítěte) ve spolupráci se soudem.

 

Spolupracuje se zařízeními pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány úřadů, školami, zdravotnickými a školskými institucemi, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi. 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
 Praha 10
Mgr. Anna Chochulová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
tel: 267 093 219
e-mail: szp@praha10.cz

 

O oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
a práce s rodinou >>     

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek