Sociální a zdravotní portál

Projekt MČ Praha 10 - poskytování finančních darů uživatelům tísňové péče

Finanční podpora uživatelů sociální služby tísňová péče v roce 2024

Uživatelé registrované sociální služby tísňová péče mohou opětovně využít finanční podporu MČ Praha 10, která tento projekt realizuje již od roku 2014.

Co je to tísňová péče?

Tísňová péče je terénní sociální služba určená osobám, které jsou v důsledku vysokého věku, zdravotního postižení nebo osamělosti vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života.

Základním cílem této služby je snížení zdravotních a sociálních rizik a poskytnutí pomoci v krizových situacích. 

Účelem podpory je osobám s trvalým pobytem na území MČ Praha 10 částečně kompenzovat náklady vzniklé v souvislosti s užíváním služby tísňová péče. 

Žádosti o finanční dary lze podávat do 4. 9. 2024 na předepsaném formuláři

  • buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • nebo prostřednictvím datové schránky
  • nebo osobně na Úřadu MČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, Praha 10.

Na tento projekt je v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2024 alokováno 300 000 Kč.

Finanční dary budou poskytnuty žadatelům, kteří podají ve stanoveném termínu řádně vyplněnou žádost a kteří splňují podmínky stanovené v Zásadách pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče. Tyto zásady schválila Rada MČ Praha 10 svým usnesením č. 762 ze dne 5. 10. 2021 - text těchto zásad najdete pod odkazem zde

Bližší informace lze získat:

ÚMČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, Praha 10 - odbor sociální, oddělení zřízených organizací a zdravotnictví:

Zásady pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče

žádost - formulář

Kompletní přehled všech registrovaných poskytovatelů služby tísňová péče je k dispozici v registru MPSV, odkaz zde

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru
budova K, 3. patro
kancelář č.324
tel.: +420 267 093 229
e-mail: szp@praha10.cz
 

O odboru sociálním  >>

 

 

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek