Sociální a zdravotní portál

Co jsou standardy kvality sociálně-právní ochrany?

Trochu teorie:

standardy kvality sociálně-právní ochrany: 

Dle § 9a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jsou to kritéria určující úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí; vyjmenovány jsou v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

sociálně-právní ochrana:

sociálně-právní ochrana dětí dle § 1 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

orgán sociálně-právní ochrany

orgány sociálně-právní ochrany jsou definovány v § 4 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

V souladu s § 9a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jsou orgány sociálně-právní ochrany povinny řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany. Tyto standardy jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.

 

Podle § 9a odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, obsahují standardy kvality sociálně-právní ochrany

a) principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany,

b) standardy sociální práce s klientem,

c) standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany,

d) technicko - provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

 

Úřad MČ Praha 10 jako orgán sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, patří mezi záležitosti, které jsou dle § 3 odst. 1 Statutu (obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy) svěřeny do přenesené působnosti městských částí hl. m. Prahy.

V návaznosti na tuto skutečnost je pak Úřad MČ Praha 10 dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, orgánem sociálně-právní ochrany.

V rámci Úřadu MČ Praha 10 zajišťuje výkon činností podle uvedeného zákona oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou odboru sociálního – informace k činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou zde.

 

 

 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
 Praha 10
Mgr. Anna Chochulová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
tel: 267 093 219
e-mail: szp@praha10.cz

 

O oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
a práce s rodinou >>     

Poskytované sociální a návazné služby